Projekty

PROJEKT ,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

 

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR.

 

Celoroční projekt pro předškolní děti – pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět.

 

Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

 

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládnout jednotlivé úkolem. Přínosem pro děti je to, že dané činnosti budou plnit v kolektivu vrstevníků, a tak se celá skupina bude moci vzájemně ovlivňovat. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí a s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové, kterými cvičení doplňujeme.

 

Cíl projektu: zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit. Neméně důležitým cílem je zapojení rodiny, protože významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů, protože pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího životního stylu.

 

 

PROJEKT ,,CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

Naše mateřská škola se zapojila do kampaně propagující pravidelné předčítání dětem, protože jsme si vědomy, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, kdy se prohlubují vzájemné vazby, rozšiřuje se přirozenou cestou slovní zásoba, kniha učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, učí děti hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, konečně rozvíjí i smysl pro humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

Proto Vás rodiče vyzýváme: Čtěte dětem také alespoň 20 minut každý den!

V mateřské škole budeme pořádat tzv. „malá“ a „velká“ čtení, kdy budou dětem předčítat nejen paní učitelky, ale i rodiče či prarodiče. Zájemci, přihlaste se u paní u učitelek na třídě. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.