Motýlci  

Předškolní třída v ZŠ si říká MOTÝLCI

pod vedením

 

paní učitelky Jitky HORÁČKOVÉ

a paní učitelky Zdenky GOTTŠTEINOVÉ

 

Ve třídě je zapsáno 18 dětí ve věku 5 - 6 (7) let. 

Z celkového počtu dětí je 12 chlapců a 6 dívek.

Motýlci mají režim dne přizpůsobený přípravě na školu - spavý režim dle individuální potřeby, odpolední činnosti zaměřené na předčtenářskou gramotnost, předmatematickou gramotnost, grafomotorické cviky, seznamování se širším okolím školy a společnosti.

Třída Motýlků